Tomato (cv. Bonsai) plant development under different light spectra

Nakonechnaya O.V., Kholin A.S., Subbotin E.P., Grishchenko O.V., Burkovskaya Е.V., Khrolenko Yu.A., Burdukovskii М.L., Micheeva A.V., Gafitskaya I.V., Orlovskaya I.Yu., Kulchin Yu.N.

В издании Fifth Asian School-Conference on Physics and Technology of Nanostructured Materials, Vladivostok, Russia, July 30 – August 03, 2020: Proceedings

Год: 2020 Страницы: 196

Полный текст