Growth of Solanum tuberosum plantlets in vitro under LED light sources, 110240E

Gafitskaya I.V., Nakonechnaya O.V., Grishchenko O.V., Bulgakov V.P., Zhuravlev Yu.N., Subbotin E.P., Kulchin Yu.N.

В издании Asia-Pacific Conference on Fundamental Problems of Opto- and Microelectronics 2017: Proceedings, Volume 11024

Год: 2019

DOI 10.1117/12.2314903