New genus of the family Sojanoraphidiidae (Grylloblattida) from Lower Permian of Ural

Novokshonov V.G., Storozhenko S.Yu.

В журнале Far Eastern Entomologist

Год: 1996 Номер: 33 Страницы: 1-4